Dnes je: 25.06.2024 Jazyk:    
Aktuality
10.07.2017 | Poln de? 2017

Po nieko?kých rokoch som sa rozhodol napísa? nieko?ko viet o „Polnom dni 2017“ na takmer zabudnutý a neaktualizovaný WEB. Tento rok sme po?ali tento najpopulárnejší pretek v trochu inom štýle, ako nieko?ko rokov naspä?.   Prípravy za?ali u týde? pred pretekom, ke? Laco OM2VL dal na známos?, e jedno „štvor?a“ sa to?í samovo?ne a tak som nechcel nie?o necha? na náhodu a s Tiborom sme sa stretli víkend pred pretekom na našom sú?anom QTH. Zistili sme, e rotátor G-800 , ?i G-1000 je rozbitý na „maderu“ a tak sme ho so slzami v o?iach demontovali a hodili do smetného koša. Naš?astie Tibor našiel doma uloenku, tak sme namontovali „fungl „ nový Yaesu G-1000. Po odstránení tejto závady sme sa podujali zisti?, v ?om je pes zakopaný na  systéme 8x7 el. DK7ZB  fixovanej na Slovinsko a sever Talianska, ktorý nás u dlhú dobu trápil. Po nieko?kých meraniach na kábli 1,25 ( ja som musel nieko?ko krát vyliez? do výšky 35m) sme zistili, e kábel je vhodný na výmenu, na ko?ko ani po ukon?ení umelou zá?aou nevykazoval vhodné PSV.  Bolo nám jasné, e my dvaja to nezvládneme, tak sme po nedeli zvolali brigádu so za?iatkom na piatok poobede. V piatok poobede sme sa zišli na QTH v zloení OM3RM, OM5CM, OM5KM, nový ?len OM7LW a ja OM3BH.  Ja som prišiel posledný a cestou na QTH som sa zastavil po pe?ené brav?ové kolená, ktoré Laco OM2VL objednal v ne?alekých Topolníkoch. Aspo? takto chcel kompenzova? svoju neú?as? na tomto preteku , ke?e dal prednos? vylihovaniu s rodinou pri Balatóne.  TNX za brav?ové kolená, boli fakt vynikajúce, ešte teraz mi rozvoniavajú v auteyes.  Hne? sme sa dali do práce a hlavne Peter OM7LW sa ukázal ako vhodný nový ?len našej partie, ke?e neúnavne liezol po stoiaroch hore-dole a trochu ma odbremenil tohto folklóru.  Podarilo sa nám vymeni? dlhý cca 80m dlhý kábel a po ?a?ších  problémoch s konektormi  a na kábli , ktorý zabezpe?uje prechod  z hrubého koaxiálneho kábla na normálny RG-213 sa zdá , e aj tento anténny systém bude funk?ný a pripravený do preteku.  V piatok ve?er sme ešte pred spaním vyprázdnili f?ašku Whisky na po?es?  Petra OM7LW, ktorý mal meniny . V sobotu ráno sme sa rozhodli, e oprášime po rokoch aj 70cm pásmo a zistíme , pre?o je všetko hluché a nafunk?né. Skontrolovali sme jeden anténny systém a pri druhom sme sa „zakopli“. Po spustení stoiara s anténami 4x21el. F9FT, ktoré sú v exteriéri sná? 10rokov, sme zistili, e pouitie týchto antén u je nemyslite?né. Dôvodom boli skladané dipóly, ktoré nevykazovali vodivos? na N-konektore. Po rozbití plastu sme zistili, e 3 zo 4 dipólov nemajú  kontakt na „ivý“ stredný pin konektoru. Ványm problémom bol aj deli?, ktorý zabezpe?uje transformáciu štyroch antén na 50 ohmov. Po nazretí do jeho útrob  sme zistili, e za dlhé roky sa v ?om usadila flóra z blízkeho okolia. Medzi medenou trubkou a stenami Al jokloviny nebol vo?ný ani mm3.   Vnútro deli?a bolo úplne vyplnené chrobákmi, rastlinkami a všetkým moným , ?o ponúka blízke okolie. Oce?ovým drôtom sme sa pokúšali po malých ?astiach vyškrabáva? „sajrajt“ z deli?a a nakoniec vyplachova? prúdom vody jeho vnútro. Pre predstavu , bolo to ako keby ste do deli?a nasypali hlinu a dobre ju ut?kli aby tam neostalo kúsok vzduchovej bubliny!  Nakoniec toto pásmo sme vypustili. Pre skúšku zbytku funk?nej „aparatúrky“ Milan OM5KM urobil od polnoci  viac ako 100 spojení. Urobil IQ1KW, HB9AJ,LZ stanice, DF0MU 890km, take zdá sa, e v budúcich pretekoch by sme mohli by? ako tak konkurencie schopní opä? aj na 70cm.  Palo OM5CM urobil na 23cm štandard  s viac ako 80 spojeniami.  Ja som sa po dlhom ?ase objavil na 2m, spolu s Tiborom, ktorý ma ob?as vystriedal a zavysielal si aj Peter na CW v nede?u ráno.  K samotnému preteku na 2m. Po prvých minútach sa mi zdalo, e ten taliansky systém funguje, ke?e v prvých minútach zavolali 3 stanice z Apeninského polostrova (piate, siedme a ôsme QSO). Za prvú hodinu som urobil nakoniec 83 QSO, ?o je za posledné roky málo. Štandartne robíme za prvú hodinu od 90 QSO a viac.  Spojenia, ale pribúdali aj v nasledujúcich 3-4 hodinách (72,69,53), aj ke? v porovnaní s inými rokmi sme do po?tu spojení zaostávali. V noci a nad ránom sa prísun spojení spomalil, ale posledných 5 hodín preteku dojem vylepšilo. Za tieto hodiny sa urobilo 28, 27, 31, 24, 25 spojení na hodinu a to je na naše kon?iny dobré. Podmienky mi je ?ako hodnoti?, ke?e sme robili niektoré ?aleké stanice, ktoré bene nerobíme a naopak, niektoré stanice, ktoré robíme, sme neboli schopní urobi? ani po nieko?kých pokusoch napr- DL6YBF, ?i F5JNX.  Spojenie s OZ1ALS sa tie nepodarilo, aj ke? nieko?ko krát sme to skúšali, pritom sme ho po?uli bez problémov , ale on od nás nebral ni?. Nakoniec sa podarilo zalogova? 698 platných spojení  a 274500 bodov. V minulých rokoch sme v Polnom dni robili vdy viac ako 700 spojení , od 740 do 800, ale mono bola nišia ú?as? v dôsledku nie pozitívnych predpovedí po?asia. ?o sa týka po?tu spojení do jednotlivých krajín a regiónov, tradi?ne najviac staníc je z OK (160) , po ktorích nasleduje DL s po?tom 139. Je to tradi?ne menej ako v máji, alebo septembri, ale to je u dlhodobý trend. Naša konkurencia na moravsko-slovenskom pomedzí má týchto staníc zapísaných pochopite?ne o 20-30 viac, ke?e sú o nejaký kilometer k nim blišie, ale tento handicap sme si vynahradili smerom na UR,Balkán a Apeninský polostrov.  Smerom na SP je to z aktivitou bieda. Od takej ?udnatej krajiny ako Po?sko by som o?akával viac aktivity. V minulosti som si myslel , e tých spojení, ?o robíme do SP , je preto tak málo, lebo medzi nami na juhu v „kukurici“ a SP sú na severe Slovenska vysoké hory a taktie Beskydy na Morave. Avšak ani stanice z týchto kopcov, ktoré majú Po?sko na dlani ich nerobia viac, ba dokonca niekedy menej ako my. Asi to bude tým , e všetci z SP sú v Británii, alebo v Chicagu. Však sa aj hovorí, kto sa chce nau?i? po po?sky musí ís? do Britániecheeky. Pri tej biede sa ich podarilo urobi? 35, ale neviem,  kde ostali stanice SP2, 3, 6, ktoré sa v minulosti robili v hojnom mnostve. Z oblasti Zakarpatia a ?vova sa urobilo 18 staníc , ?o je od nás okolo 600km. Aktivita z Ukrajiny v tomto preteku je dobrá, ?o je moné vidie? aj na mapkách staníc  z Ruska alebo strednej a východnej Ukrajiny, ale to je pre nás príííí?aleko.sad  Tradi?ne dobrá ú?as? v júli je na Balkáne. Tohto roku sa nám podarilo urobi? 34 YO staníc, 42 YU, 9 LZ, 36 9A,31 S5, 2 Z3, 1 4O, 5 E7. Spojeniami na Balkán sme predstihli našich konkurentov ?o do po?tu spojení aj bodov. Staníc z HA máme len 26, ?o sa mi zdá tie ve?mi málo. Pritom ma?arské stanice máme pod nosom a posledné direktory našich antén nato?ených do tohto smeru sú takmer na ma?arskom území.:-)) Po?tom spojení do  Talianska sme konkurenciu taktie predbehli. Nakoniec ich bolo dohromady 49. V minulosti sme u mali aj 60, ale aktivita  zrejme závisí aj od preteku, mono tento pretek nie je pre stanice z Talianska priorita. Mono v septembri , uvidíme. Tradi?ne dobré signály prichádzali z juhu talianskej ?imy z regiónu I7, I8. Niektoré stanice z I3, I2, ktoré bene robíme nezavolali, ani nereagovali na chate, pritom iné stanice ich robili. Take ten po?et staníc z Talianska mohol hravo prekro?i? ?íslo 50.

 Na záver všetkým v?aka za spojenie a dopo?utia v budúcom preteku. 

Nakoniec pre predstavu prikladám mapku urobených QSOs na 144MHz a ilustra?né foto:

 

                                                                                                                                           

                                                                                      OM7LW fixuje kábel

     

                                

                                                                                        Poh?ad z juhozápadu na ?as? antén