Dnes je: 23.04.2024 Jazyk:    
Aktuality
13.03.2007 | 1. subregionl

                                                                                                                                                             

                           1. subregionál 2007 -  OM8A - Oko?, 108 m a.s.l..

      V piatok sme sa stretli na našom "stálom QTH" a po zakúrení v peci, doplnení energie, výmene informácií z rodinného ivota a prípitku na zdravie dvoch ?erstvo narodených  Pa?ových (OM5CM) vnu?iek, sme sa pustili do práce. Naše predstavy o tom, e prídeme do Oko?a, cvakneme vypína?om a kontest môe za?a?, sú stále ve?mi vzdialené od reality. Bolo ?o robi? a do za?iatku preteku. Najprv sme v pomerne príjemnom po?así  skompletizovali stoiar so 180 cm parabolou pre 23 cm pásmo a neskôr oivili celé pracovisko (IC 910H s polovodi?ovým PA 110 W) . Povzbudení hladkým priebehom operácie sme plánované práce, na anténnom systéme pre 70 cm pásmo, presunuli na nasledujúci de?. V sobotu skoro ráno (asi o deviatej), po výdatných ra?ajkách, sme vyhnali Ras?a na stoiar aby odistil vozík. Pri spúš?aní antén (8x25 el. I0JXX), sme skoro roztrhli ovládací kábel rotátora, ktorý sa zachytil o stoiar .Ras?o musel ís? znovu na stoiar, uvolni? kábel a po odskúšaní rotátora sme mohli pokra?ova? v spúš?aní antény. Vtedy u riadne pršalo a slušne fúkalo. Po montái koaxiálneho kábla, sme ?ahali antény  znovu hore a pre zmenu sa zachytil o stoiar koax. kábel. Ras?o šiel tretí krát na stoiar , to ?o nám povedal sa nedá mediálne zverejni?. Po opätovnom spustení antény, oprave kábla, sme systém s najvä?šou opatrnos?ou vytiahli do pracovnej polohy a zostalo len zaisti? vozík...Táto inak rutinná operácia, ktorá mala trva? asi 2 hodiny, sa pretiahla na viac ako pä? hodín.

                          

                                                            8x25 el. i0jxx                                   1,8m parabola 23 cm

   Do za?iatku pretekov zostávalo  nieko?ko minút a to bolo treba ešte nakáblova? zariadenia na 70 cm a spojazdni? po?íta?e. Ras?o  medzi tým relaxoval pri oprave KV antén. Sólo anténa pre 21 MHz mala odtrhnutú spojku a Spitfier na 160 m neprepínal prvky. 

   Všetko podstatné sme do za?iatku pretekov nakoniec stihli.Nepriaze? po?asia a pán Murphy nám dali opä? poriadne zabra?.Pri sile a v dobrej sú?anej pohode nás okrem teplých kachie? a párkov, dral aj známy všeliek - dobré varené vínko, tentokrát znovu od nášho dlhoro?ného sponzora Jozefa K. z ?ajkova.

   Dvojmeter rozbiehal Ras?o, 70 cm Milan a 23 cm Pa?o. Dvaja posledne menovaní zvládli pretek  s menšími ?i vä?šími prestávkami na odpo?inok, bez pomoci iných operátorov. Na strieda?ke sme mali len jedného hrá?a, ktorého sme nasadzovali na 2m a pomocné práce : kúrenie, pílenie dreva , (drevo je v tejto oblasti, najdrahšie alternatívne palivo, ale jeho spa?ovanie neza?auje elektrickú rozvodnú sie?)  varenie , upratovanie , umývanie riadu a iné všeobecne ob?úbené práce, ku ktorým nás doma nepustia. Skoro sme zabudli na hrajúceho kapitána Tibora, ktorý v piatok pracoval na KV anténach, zapojil 2m pracovisko a v nede?u mohutne finišoval .

  Ako vidie? aj zo štatistík, 2m nám chodili opä? ve?mi dobre. Obidve vyššie pásma, 70 a 23 cm, majú stále rezervy (70 cm pomerne ve?ké) . Na 23 cm sme mali "iba" 41 qso, ale po umiestnení transvertora a PA k anténe, to môe by? viac ako  :                       1x9A, 7x DL, 5xHA, 1xI (I4LCK), 6xOE, 12xOK, 4xOM, 3xS5, 1xSP a ODX -  DF9IC - 686 km .

 

                                   Tento graf vyzerá ako keby sme na východ vôbec neto?ili anténu, alebo tam niet staníc ?

                  Prebené výsledky nájdete na http://vkv.szr.sk . Dopo?utia v 2. subregionálnom preteku.                           (cm,na)