Dnes je: 25.06.2024 Jazyk:    
Aktuality
12.11.2010 | A1 contest 2010
Partia v zloení OM2VL, OM3RM, OM5CM a OM5KM sa zišla v sobotu ráno okolo ôsmej hodiny. Za?ali sme s prípravou pracoviska a inštaláciou dvoj?a?a na 50 m vysoký stoiar. Tým sa, bohuia?, odštartovali aj problémy, ktoré sa nás drali a do konca pretekov. Pripravili sme rotor G450C, ktorý sa nechcel ani za ten svet rozto?i?. Po dlhom bádaní sme zistili, e ?isto novu?ký 5-ilový kábel má jednu ilu niekde prerušenú... Dobre, vadný kábel nahradzujeme novým, ale rotor stále nechce poslúcha?! ?o sa deje? Milan otvára ovláda? k rotátoru, zapína ho a zbledne - nameral striedavé napätie, ktoré ma ovláda? rotátor. Ako je to moné?! A vtedy otvárame manuál a zis?ujeme, e tento typ je úplne inak riešený ako naše G800, G1000 alebo G2800–ky. Záhada je síce vyriešená, ale stratili sme tri drahocenné hodiny...
  
                Anténa 2x14el. na 50 m vysokom stoiari.

Potom sme rýchlo dokon?ili skladanie pracoviska a preteky sa mohli za?a?. Tie sa rozbiehali len pozvo?na, iaden pile up sa nekonal. Jasné – ide o CW prevádzku, ú?as? je vdy menšia. Chýbali aj stanice s YU, ?o je v iných pretekoch pre nás celkom dobrý smer (robievame ich okolo 50), teraz ich bolo za celú sú?a horko-?ako 12.
 
Asi po dvoch hodinách volá Ras?o OM3BH, e ?ubo OM5ZW má od nás ve?ké rušenie. ?o s tým, u pred závodom sme urobili úpravy, ale zrejme bez úspechu. Tak teda stop! Vyradili sme budi? s GI7B, ?i náhodou ten nerobí paseku. Po polhodinovej prestávke ideme ?alej. Volám ?uba - ako vyzerá náš signál teraz? Odpove? opä? nepríjemná, ni? sa nezmenilo, rušenie pretrváva. H?adáme ?alej, ale bezvýsledne. Ve?er asi okolo 22. hodiny nám z ni?oho ni? zhasli svetlá, zostala iba jedna fáza. Ideme k isti?om, sú OK. Pozeráme poistky na st?pe, tie sú tie v poriadku. Potom mi napadlo, e ?alšie sú ešte pri elektromery. A skuto?ne dve 35A sú fu?. Výmena poistiek za nové sa previes? nemohla, lebo samozrejme iadne neboli. Zostala len ich rýchla oprava - zadrôtovanie štyrmi tenkými drôtiky (Pali OM5CM odhadol, e kadý drôtik znesie asi 10 A J). Pokra?ujeme.
 
Ako sa ukázalo podmienky šírenia neboli ni? moc. Na DL to ako tak ide, ale do ostatných smerov je to biedne. Nadránom idem spa?. Zanedlho sa budím na nevšedný ruch. Opä? poistky. Tie isté dve. Pali ich opä? odborne opravuje. Nahadzujeme VN zdroj. Nasleduje rana a všade tma. Po krátkom bádaní sme zistili, ktorý koniec to robí a rozoberáme ho... Zis?ujeme, e prívod anódového napätia v ?om je riešený trochu amatérsky. Uvo?nené letovacie o?ko prívodu anódového napätia, fungovalo aj ako zvára?ka!!! Opálenú teflonovú dosku Pali pekne vy?istil. Koniec poskladáme a zapíname. Tentokrát sa oh?ostroj nekoná, akurát koniec nedáva výkon. Konštatujeme, e lampa odišla na ve?ný odpo?inok. Vadný PA odstavujeme a na budiaci kábel pridávame zá?a v podobe Krcky. Inak by sme museli prekáblova? celý set up, ?o sa nikomu nechcelo. ?alšie štyri hodiny straty a to tie najlepšie, ke? nad ránom zvyknú chodi? najlepšie DX spojenia. No ?o u...
 
 

                Poli?ka s koncovými stup?ami  
                                   
 
Ve?mi ma však potešilo, e po tomto zásahu problémy s rušením, opísané vyššie, prestali. Smerom na ?uba sme síce „nasadili“ iný koniec, ale po skon?ení pretekov nám oznámil, e od nedele rána u o nás nevedel. Týmto sa ospravedl?ujeme všetkým ktorých sme rušili a dúfame, e v ?alších pretekoch u budeme ma? bezchybný signál po celý ?as.
 
 
OM2VL a OM5KM v akcii


 
 
Preteky sme u potom bez problémov dotiahli do konca. Kone?ný výsledok aj priemer km/QSO je menší ako vlani, ale okrem asi 5-hodinového výpadku môu za to aj objektívne prí?iny - zlé po?asie na kopcoch a slabé podmienky šírenia.
 
Take predbená bilancia: 461 platných QSO, 173 tisíc bodov, ODX 890 km IK1AZV/1.
 
 
Tibor, OM3RM.