Dnes je: 25.06.2024 Jazyk:    
Aktuality
12.07.2011 | III.subregionlny pretek 2011

Príprava na najpopulárnejší VKV pretek sa za?ali u za?iatkom júna. Dôvodom boli dlhodobo neuspokojivé výsledky na 23cm pásme.Pred dvomi rokmi sme nainštalovali parabolu aj s transvertorom na 50m stoiar. Prvý rok sa podarilo urobi? v PD a v UHF konteste takmer 100 QSO na tomto pásme , a mysleli sme e je len otázkou ?asu , kedy padne hranica 100 spojení. Avšak minulý rok to bolo len trápenie a na pásme sa nepravidelne objavovala vysoká hladina šumu.Niekedy pomohlo odde?ovacie trafo , ktoré zníilo hladinu šumu ale stále to nebolo ono. Spúš?a?om  bol Palo OM5CM, ktorý sa chcel zú?astni? MW preteku, avšak po príchode na QTH zistil , e rádio nepo?úva ani nevysiela. Najprv sme mysleli , e „vyhorel“ transvertor, ke?e dva týdne predtým bola v lokalite búrka a miestni  hovorili, e stoiar pravdepodobne dostal zásah.Nasledujúci víkend sme sa zišli , aby sme dali dole transvertor, aby sme ho na zemi skontrolovali a vymenili „vyhorené“ dielce. Pri tej príleitosti sme zloili na zem  aj 180cm parabolu s oarova?om.Hlavne uchytenie oarova?a bolo ve?mi biedne a ?udovali sme sa, e tam vydral dva roky.  Po spustení techniky sme pristúpili aj k výmene  viac ako 100m koaxiálneho kábla, na ktorý sme mali najvä?šie podozrenie, e je zdrojom problémov.Tento kábel je sice z kategórie „Low loss“, ale opletenie obsahuje len zopár tenkých chlpov. Krimplované N-konektory na ?om neve?mi drali.Pri jeho zmotávaní sme na zemi objavili jednu spojku PL-PL a po jej rozobratí z nej kvapkala voda, ktorá bola tie asi z jednou prí?in našich posledných neúspechov na tomto pásme.  Ihne? sme ho nahradili klasickým koaxom s hustým opletením. Po ukon?ení výškových prác sme ihne? rozbalili generátor aby sme zistili , ?i je transvertor  v poriadku. Merania ukázali ,e  na transvertore nie je iadna technická závada .  Ke?e sme mali po ruke aj meracie inštrumenty, zmerali sme aj parametre paraboly a ukázalo sa e najlepšie impedan?né prispôsobenie je asi 10 MHz nad pásmom.Posuvom oarova?a bolo na inštrumentoch vidie?, ako sa prispôsobenie frekven?ne mení.  Preto sme rozhodli, e s upevnením paraboly na stoiar  po?káme, kým sa nevyrieši driak na  oarova?. Jeho úpravu si zobral na staros? Palo, ktorý je zodpovedný za toto pásmo. Dohodli sme sa , e sa zídeme v piatok pred „po?nákom“ a parabolu s transvertorom upevníme na stoiar.  Na kontestové QTH sme sa schádzali postupne. Prvý bol OM5CM s Milanom OM5KM. Ja som dorazil popoludní a ihne? po mojom príchode sme rozhodli, e vyuijeme priaznive po?asie pre výškové práce. Ihne? som vyliezol na stoiar a upevnenie antény a transvertora sme stihli za svetla. Po montái a zlezení zo stoiara mi bolo ešte oznámené , e treba namontova? reflektor na jednu z antén DK7ZB.  Ako to u v ivote býva , reflektor odpadol nie zo spodnej antény ale z druhej od vrchu. To znamenalo ís? na stoiar do výšky cca.35m.  Aj táto oprava trvala krátko, take na sobotu ostala len malá profilaktika na dvoch 2m PA.  U prvé testy 23cm zariadenia ukázali, e údrba a nastavenia oarova?a boli úspešné. Palo s tým asi aj po?ítal, a tak mal pripravenú f?ašku fernetu. Bohuia? ,táto f?aška však mala malú trvanlivos?.

Ráno sme vstali bez stresu a ešte pred obedom sme z OM5KM vymenili tranzistory v predpetí koncových elektóniek.  Po dvoch rokoch bol ?as aj na spolo?ný obed a tak sme si všetci vychutnali grilované špeciality s ?erveným vínom. Takto v pohode pri grile sme naposledy sedeli ešte za ?ias, ke? bol s nami OM3NA :-( .Po obede sme za?ali poslednú fázu príprav na kontest. Pri tejto zdanlivo jednoduchej  ?innosti sa objavili problémy.  Táto ?innos? spo?ívala z prepnutia novej akvizície TCVR   FT5000MP do transvertorového reimu.  Ke? zlyhávajú všetky monosti , ?lovek siahne po manuáli. Nakoniec sme za?ali závod na?as bez zbyto?ného stresu. To u nás u dávno nebolo LLaco OM2VL za?al tradi?ne 2m,OM5KM – 70cm a OM5CM odbehol celý kontest na 23cm. Ja som po?úval šum na 3cm. OM2VL ?ahal 2m s malými prestávkami a do rána , lebo v nede?u ráno cestoval s rodinou na dovolenku. Ja som potom nocoval na 70cm a po odchode OM2VL sme sa striedali v nedelu s OM3RM na 2m. Na pásmach bolo cíti? menšiu ú?as? zo západu hlavne z DL, mne akosi chýbali na 70cm stanice z OK1.Prí?inou malej aktivity bola zrejme aj nevalná predpove? po?asia.  Nás v „kukurici“ naš?astie padajúca voda  cez kontest úspešne obchádzala a hustý dá? dorazil a hodinu po skon?ení kontestu.Za zmienku stojí sná? len zvýšená aktivita na Balkáne  (57xYU,9xLZ,30xYO). Dokonca prišiel na 2m na výzvu aj Z30A so slušným signálom (nie?o cez 800km). Nakoniec na 2m štandardný výsledok : 725 QSO a 265 tisíc bodov. 70cm zaostalo zo 195 spojeniami za štandartom na aký sme zvyknutí. Prekonal sa akurát OM5CM na 23cm, ktorý sa zastavil tesne pod hranicou 100 QSO. Taktie priemer na spojenie 330km  je vynikajúci na naše pomery v „kukurici“. Výmena koaxu a nastavenie paraboly urobili svoje. Palo sa u teší na UHF kontest. Po skon?ení preteku sme sa zhodli, e by mono stálo za to, skontrolova? aj VF  cestu k 70cm anténam.

Dopo?utia v septembri

 

            Squadra azzura : z?ava OM2VL,OM3BH,OM5CM,OM3RM,OM5KM

 

                        posedenie pri grile

Hamshack na 70cm

Parabola 180cm s transvertorom v 50m + 2el.Yagi na 80m

Spokojný OM5CM

FT5000MP + transvertor Javornik II

OM2VL v akcii